کلید

تغییر به یک جزء الکترونیکی است که می تواند یک مدار باز، قطع جریان و یا آن را به دیگر مدارهای جریان اشاره دارد.